වර්ෂ 2018 සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

ඉපලෝගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සමෘද්ධි  බැංකු සංගම් 03කි. එනම් ඉපලෝගම , සේනපුර හා විජිතපුර වේ. කොට්ඨාසයේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් ගණන 2502 ක් වේ .  ප්‍රජා මූල සමිති ගණන 69 ක් වන අතර සමෘද්ධි ගම්මාන සමිති 82 ක් ඇත . මෙහි කණ්ඩායම් සමිති ගණන 1323 ක්ද බැංකු සාමාජික සංඛ්‍යාව 8759 කි .  මින් 2018 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිලාභීන් 123 දෙනෙකු සවිබල ගැන්වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව ඉපලෝගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය සඳහා වෙන් කර ඇති ප්‍රතිපාදන මුදල වන රු. 1,068,341.12 ක මුදලින් සවිබල ගන්වන ප්‍රතිලාභීන් 123 ක් වුවද  එම ප්‍රතිපාදන වලින් සවවිබල බල ගැන්වීමට හැකි වන්නේ කෘෂි  වැඩසටහන සඳහා  15 දෙනෙකුද ,   සත්ත්ව පාලනය සඳහා 01 අයෙක්ක්ද , අලෙවි හා කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා 20  ක්ද, වශයෙනි . 

මෙහි පවතින සමාජ පරිසරය හා ආර්ථික වටපිටාව අනුව කර්මාන්ත සංවර්ධන හා අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන අනුව පහත දැක්වෙන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.

කෘෂි වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රතිලාභී පවුල් 15ට ජල පොම්ප හා ජල නල ද සත්ව පාලනය සඳහා එක්අයෙක් වෙනුවෙන් කිරි ගවයෙක්ද අලෙවි සංවර්ධන හා කර්මාන්ත වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 20 දෙනෙකුට ස්වයං රැකියා උපකරණ ද ලබාදීමට නියමිතය. 

එමෙන්ම පුහුණු වැඩසටහන් 05 ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද බලාපොරෛාත්තු වේ . රු , ලක්ෂ දෙකක මුදලක් වැය කර දිරිය පියස නිවාස ක්‍රමය යටතේ නිවසක් තැනීමට ද බලාපොරොත්තු වේ .

බැංකු මගින් රුපියල් මිලියන දෙසීයකට ආසන්න මුදලක් අයෝජනය කර ඇති අතර පුද්ගලයින් 3281 ක් සඳහා රුපියල් මිලියන එකසියහයක් පමණ මුදලක් පිට හිටි ණය ලෙස ලබාදී ඇත . 

News & Events

02
Jan2019
සුනාමියෙන් මිය ගිය අපේම සහෝදරයින් සිහිකිරීම 2018.12.26 දින

සුනාමියෙන් මිය ගිය අපේම සහෝදරයින් සිහිකිරීම 2018.12.26 දින

සුනාමියෙන් මිය ගිය අපේම රටේ සහෝදරයින් සිහිකිරීම...

Scroll To Top