සුනාමියෙන් මිය ගිය අපේම රටේ සහෝදරයින් සිහිකිරීම 2018.12.26 දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අප කාර්යාලයේ රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණී .49103482 2409721625724472 4020869891987865600 n

News & Events

02
Jan2019
සුනාමියෙන් මිය ගිය අපේම සහෝදරයින් සිහිකිරීම 2018.12.26 දින

සුනාමියෙන් මිය ගිය අපේම සහෝදරයින් සිහිකිරීම 2018.12.26 දින

සුනාමියෙන් මිය ගිය අපේම රටේ සහෝදරයින් සිහිකිරීම...

Scroll To Top